stewtiger

素颜,行走,修心

2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞


   虽然预报周末又是中度雾霾,但清早,乐水行的伙伴们,还是陆续到达了出发集合地。而且老大也出现了。:) 走,走着去看大飞机~~


计划线路是:   
《乐水行》长线组-2016年12月3日 北京地区周末读水活动通告-水库与河流2016季1649#
【走小中河 - 东郊湿地公园 - 看大飞机,29Km,大雪-4,全程公交】
线路3:  北京的水库与河流(1649#) - 29Km  五河汇,中坝河,小中河,东郊湿地公园
【路线】通州北关站B口(0Km)- 运潮减河分洪闸(1Km)- 枫露皇苑(2Km) - 民兵博物馆(3Km) - 高明远美术馆(4Km)- 潞苑北大街(5Km)- 富豪村(6Km)- 双埠头村(7Km) - 草寺村(9Km) - 岗子村(10Km) - 旭辉御锦小区(11Km) - 东郊湿地公园北园(12Km)- 赛辛庄(13Km,进村午餐,预计11:30前到达,餐后12:30出发) - 东郊湿地公园西园(14Km) - 铁路桥过河(16Km) - 跑鸡山(17km)- 半壁店污水处理厂(18Km) - 翼之城(19km) - 李桥镇(21Km) - 吴家营桥(23Km)- 观鸟堆(24Km) - 望泉桥(28km) - 顺于路(29Km,约16:30前到达)

本文镜像: http://stewtiger.blog.163.com/
活动预告可关注微信公众号: 乐水行长线组
活动回顾可关注微信公众号: 自言自语敏

2015-12-26 乐水行15季-52  乐水人的生日~~ - stew tiger - 乐水行的风斗

    乐水行活动的图标   

      如图包括几个要素:
    ‘乐水’组合变体汉字

      乐水行的英文译文:walk water wonderful、
      成立日期:2007.3.17
      背景为:“环球小脚丫” 或 “一路走来的好水滴”


2015-12-26 乐水行15季-52  乐水人的生日~~ - stew tiger - 乐水行的风斗
    实际里程:约26km。实际参加人数:18人,完成全程:10人。

   图记时光:

2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗
  2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗

2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗

2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗  
  
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 

2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗  
  

2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗  2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗
 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗  
  2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗

2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗   
 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗  2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗

2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗
 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
  2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗

2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗  2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗
 

 
 

2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗
 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗
 

2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗  
 
 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗
 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
2016-12-3 乐水行之16季-52 雾霾起飞 - stew tiger - 乐水行的风斗 
 
评论

© stewtiger | Powered by LOFTER